Dodací, cenové a platební podmínky jsou platné pro všechna střediska a provozovny akciové společnosti. Podmínky pro akční nabídky, sezónní slevy, výprodeje a smluvně uzavřené dodávky mohou mít podmínky jiné, které mohou být omezeny dobou platnosti nabídky.

Dodací podmínky
Zboží lze objednat telefonicky, faxem, písemně, e-mailovou poštou nebo osobně v provozovnách prodávajícího. Objednané zboží je možno dodat poštou na dobírku, přepravní službou, naší dopravou, nebo je možno si ho osobně vyzvednout. Dodací lhůty mohou být závislé na druhu objednaného zboží. Termín dodání zboží je součástí potvrzené objednávky nebo jiného obchodního vztahu.
Ceny
Základem ceníků jsou ceny za jednotku nebo balení bez DPH. K cenám se připočítává DPH ve výši platné v době vydání ceníku. Cenou se rozumí cena zboží odebraného v Prodejním skladu Vraňany nebo z ostatních provozoven prodávajícího. Obsah ceníku a ceny jsou platné ke dni vydání ceníku, případně dodatku. Ceny přepravy a balného nejsou zahrnuty v ceně zboží. Současně si prodávající vyhrazuje právo změnit ceny položek uvedených v ceníku (nabídce) bez předchozího upozornění v souvislosti se změnami cen výrobců, nebo v důsledku pohybu kurzů jednotlivých měn ke Kč. Při objednávce se informujte o případných změnách. Na ceny jsou poskytovány slevy, které jsou součástí platných ceníků nebo aktuálních nabídek.
Platební podmínky
Platbu za zboží je možno provádět předem, v hotovosti při odběru zboží nebo bankovním převodem proti daňovému dokladu s obvyklou dobou splatnosti 14 dnů. V některých případech je možno dobu splatnosti dohodnout individuálně. Odběratelé, kteří nemají vyrovnány své závazky k prodávajícímu ve sjednaném termínu, mohou zboží odebírat pouze po jejich vyrovnání. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu nebo jinou sjednanou platbu prodávajícímu v dohodnutém termínu, je prodávající oprávněn uplatňovat proti dlužníkovi sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. U dříve neregistrovaného odběratele zboží je požadována platba v hotovosti při každém z prvních třech nákupů.
Vlastnické právo ke zboží
Zboží se stává majetkem kupujícího okamžikem jeho převzetí za předpokladu úhrady předem, platby při odběru, nebo akceptací nezpochybnitelného závazku uhrazení kupní ceny.
Obaly
Pokud jsou součástí dodávky vratné obaly, jsou uvedeny na dodacím listu s uvedením ceny obalu. Na dodacím listu je uveden požadovaný termín vrácení a ostatní podmínky pro oběh vratných obalů. Opožděné vrácení obalů může být posuzováno jako vzniklý dluh ve výši ceny obalu. Přepravu obalu hradí odesilatel, pokud nebude dohodnuto jinak.
V souladu se zákonem 477/2001 Sb, o obalech je akciová společnost KOVOSLUŽBA OTS zapsána v Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů pod reg. číslem 0113/720/4177/02.
Tlakové nádoby (TN) a podmínky pronájmu TN
TN pro distribuci a skladování chladiv jsou majetkem pronajimatele a vyhovují příslušným normám a předpisům pro používání TN, vč. platných revizních zkoušek. KOVOSLUŽBA OTS, a. s. disponuje TN o objemu 12, 27 a 61 litrů a sudy o objemu 600 a 900 litrů. Nádoby jsou pronajímány na dobu neurčitou. Základní cena pronájmu je počínaje dnem 1. 8. 2008 účtována ve výši 3,- Kč za každý den zapůjčení každé TN. Tato cena se může v průběhu platnosti těchto Dodacích, cenových a platebních podmínek měnit v souladu s odstavcem Ceny. Množství zapůjčených TN a jejich výrobní čísla musí být evidována oběma stranami. Základním formulářem pro evidenci TN je dodací list. Nájemné je účtováno v okamžiku vrácení TN nebo čtvrtletně. V případě oběhu TN v intervalu kratším, než jeden měsíc, může být nájemné dobropisováno. V případě překročení tohoto intervalu bude vždy účtováno nájemné za každý započatý den zapůjčení počínaje dnem zapůjčení TN. Pokud nebude TN vrácena na základě písemné žádosti pronajímatele do 1 měsíce, bude TN po tomto termínu vyúčtována a nájemce se zavazuje nádobu uhradit v ceně dle ceníku pronajímatele. Žádost o vrácení TN může být zdůvodněna inventarizací, provedením revize TN, popř. jinak. Ceník nájemného a ceny TN jsou uvedeny v platných cenících pronajímatele. Ceny pronájmu a platební podmínky mohou být po dohodě modifikovány. Tato podmínka se týká především velkoodběratelů. Pronajaté nádoby může plnit jen pronajímatel. Pokud nájemce není schopen TN vrátit, nebo ji neopravitelně poškodí je nájemci nádoba vyúčtována dle platného ce-níku pronajimatele. V případě znečistění TN (použitím pro plnění jiného media, apod.) je oprávněn pronajímatel účtovat poplatek za vyčistění a nájemce se v tom případě zavazuje účtovaný poplatek uhradit. Výše poplatku je uvedena v platném ceníku.

Záruční podmínky

Reklamace vad zjevných a množstevních musí být uplatněna v okamžiku osobního převzetí zboží, nejpozději však do 7 dnů po převzetí zboží v místě dodání. Délka záruční doby na technologii, materiál a náhradní díly se poskytuje v souladu s platnými předpisy. Prodávající nenese odpovědnost za škodu, která případně vznikne poruchou výrobku v záruční době.

Ostatní podmínky

Výjimky z některých ustanovení těchto podmínek mohou být povoleny v případě, že budou uznány záruky za platby dané odběratelem a že nebude porušena platná legislativa České republiky. Případné spory budou prioritně řešeny dohodou. Nedojde-li k dohodě, řeší se případné spory podle příslušných částí Obchodního, nebo Občanského zákona. Případné odstoupení od smlouvy musí být rovněž zdůvodněno ve smyslu uvedených zákonů.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF